Regulamin stadionu


Regulamin stadionu
Miejskiego Klubu Sportowego Unia Wąbrzeźno

1. Stadion służy do przeprowadzania rozgrywek piłkarskich oraz innych imprez sportowych i kulturalnych.

2. Stadion nie jest powszechnie dostępny, a przybywanie na jego terenie bez zgody Zarządu Klubu jest bezwzględnie zabronione.

3. Zarząd Klubu zastrzega sobie wyłączne prawo do selekcji osób wpuszczanych na teren Stadionu.

4. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do zmian ogłoszonych terminów meczów lub innych imprez, bez zapowiedzi i z wyłączeniem odpowiedzialności.

5. Przebywać na stadionie podczas meczów lub innych imprez mogą tylko osoby posiadające przy sobie ważną kartę wstępu lub inny dowód uprawniający do przebywania na terenie obiektu.

6. Widzowie muszą zajmować na stadionie miejsca określone na karcie wstępu lub wyznaczone przez organizatora.

7. Ze względów bezpieczeństwa widzowie są zobowiązania na żądanie Służby Porządkowej, Policji lub Straży Miejskiej do zajmowania miejsc innych, niż określone na kartach wstępu, również w innych sektorach.

8. Każda osoba wchodząca na stadion jest zobowiązana do okazania Służbie Porządkowej bez wezwania swoją kartę wstępu lub inny dowód uprawniający do wstępu na teren stadionu. Służba Porządkowa ma prawo do sprawdzania dowodu tożsamości. Każda osoba wchodząca zobowiązana jest do zachowania swojej karty wstępu w celu ponownej kontroli lub do ewentualnego zwrotu opłaty.

9. Widzowie mają obowiązek stosować się do zarządzeń Służby Porządkowej, Policji lub Straży Miejskiej oraz do zaleceń spikera stadionu.

10. Zabrania się wnoszenia na teren stadionu: napojów alkoholowych, narkotyków, broni, środków pirotechnicznych, butelek, kijów, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących i farbujących, instrumentów z napędem mechanicznym i innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i imprezy.

11. Zabrania się wprowadzania na teren stadionu zwierząt.

12. Zabrania się na terenie stadionu: wchodzenia i przechodzenia przez budowle nieprzeznaczone do powszechnego użytku (płoty, mury, ogrodzenia boiska, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty, dachy), wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów (boisko, pomieszczenia wewnętrzne i służbowe), rzucania wszelkimi przedmiotami, rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub rac świetlnych, sprzedawania towarów i kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zezwolenia, załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania.

13. Służba Porządkowa jest uprawniona do kontrolowania osób wchodzących oraz już przebywających na stadionie także przy użyciu środków technicznych, w celu stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia dla bezpieczeństwa imprezy z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia broni lub innych przedmiotów niebezpiecznych. Alkohol, narkotyki, broń, środki pirotechniczne i inne przedmioty niebezpieczne ulegają w takim przypadku bezwzględnej konfiskacie.

14. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na stadion lub do usuwania ze stadionu osób będących pod wpływem alkoholu oraz tych, którzy nie zezwolą na kontrolę osobistą przez Służbę Porządkową. Osoby te nie mają prawa do zwrotu kosztów karty wstępu.

15. Osoby naruszające niniejszy regulamin będą pociągane do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

Brak możliwości komentowania